Chinese kinship terms - detailed table

Since there are so many different relationship terms, the easiest way to find the exact relationship you're looking for is to open up the family title diagram. Clicking a box on the diagram will automatically take you to the corresponding spot on this chart.

Great-great-grandparents Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
paternal great-great-grandfather father's father's father's father 高祖父 gou1 jou2 fu6 gao1 zu3 fu2 same    
paternal great-great-grandmother father's father's father's mother 高祖母 gou1 jou2 mou5 gao1 zu3 mu3 same    
 
maternal great-great-grandfather mother's father's father's father 高外公 gou1 ngoi6 gung1 gao1 wai4 gong1 same    
maternal great-great-grandmother mother's father's father's mother 高外婆 gou1 ngoi6 po4 gao1 wai4 po2 same    
 
Great-grandparents Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
paternal great-grandfather father's father's father 曾祖父 jang1 jou2 fu6 zeng1 zu3 fu2 曾爺,
太爺,
太公,
老爺爺
jang1 ye4,
taai6 ye4,
taai6 gung1,
lou5 ye4 ye4
zeng1 ye2,
tai4 ye2,
tai4 gong1,
lao3 ye2 ye2
paternal great-grandmother father's father's mother 曾祖母 jang1 jou2 mou5 zeng1 zu3 mu3 曾嬤,
太嬤,
老奶奶
太婆
jang1 ma1,
taai6 ma1,
lou5 naai5 naai5,
taai3 po4
zeng1 ma1,
tai4 ma1,
lao3 nai3 nai3,
tai4 po2
 
maternal great-grandfather mother's father's father 曾外公 jang1 ngoi6 gung1 zeng1 wai4 gong1 曾公,
太公
jang1 gung1,
taai3 gung1
zeng1 gong1,
tai4 gong1
maternal great-grandmother mother's father's mother 曾外婆 jang1 ngoi6 po4 zeng1 zu3 po2 曾婆,
太婆
jang1 po4,
taai3 po4
zeng1 po2,
tai4 po2
 
Grandparents Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
paternal grandfather father's father 祖父 jou2 fu6 zu3 fu2 爺爺,
公公
ye4 ye4,
gung1 gung1
ye2 ye2,
gong1 gong1
paternal grandmother father's mother 祖母 jou2 mou5 zu3 mu3 嬤嬤,
奶奶
ma1 ma1,
naai5 naai5
ma1 ma1,
nai3 nai3
 
maternal grandfather mother's father 外祖父,
外父
ngoi6 jou2 fu6,
ngoi6 fu6
wai4 zu3 fu4,
wai4 fu4
父父,
外公,
老爺
fu6 fu6,
ngoi6 gung1,
lou5 ye4
fu4 fu4,
wai4 gong1,
lao3 ye2
maternal grandmother mother's mother 外祖母,
外婆
ngoi6 jou2 mou5,
ngoi6 po4
wai4 zu3 mu3,
wai4 po2
婆婆,
姥姥,
外婆
po4 po4,
lou5 lou5,
ngoi6 po4
po2 po2,
lao3 lao3,
wai4 po2
 
paternal elder great uncle father's father's older brother 伯祖父 baak3 jou2 fu6 bo2 zu3 fu2 伯公 baak3 gung1 bo2 gong1
paternal elder great uncle's wife father's father's older brother's wife 伯祖母 baak3 jou2 mou5 bo2 zu3 mu3 伯婆 baak3 po4 bo2 po2
 
paternal younger great uncle father's father's younger brother 叔祖父 suk1 jou2 fu6 shu1 zu3 fu2 叔公 suk1 gung1 shu1 gong1
paternal younger great uncle's wife father's father's younger brother's wife 叔祖母 suk1 jou2 mou5 shu1 zu3 mu3 叔婆 suk1 po4 shu1 po2
 
paternal great aunt father's father's sister 祖姑母 jou2 gu1 mou5 zu3 gu1 mu3 姑奶奶,
姑婆
gu1 naai5 naai5,
gu1 po4
gu1 nai3 nai3,
gu1 po2
paternal great aunt's husband father's father's sister's husband 姑爺,
祖姑丈
gu1 ye4,
jou2 gu1 jeung6
gu1 ye2,
zu3 gu1 zhang4
姑公 gu1 gung1 gu1 gong1
 
Parents Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
father   父親 fu6 chan1 fu4 qin1 爸爸 ba1 ba1 ba4 ba4
 
paternal older uncle father's older brother 伯父 baak3 fu6 bo2 fu4 伯,
大爺
baak3,
daai6 ye4
bo2,
da4 ye2
paternal older uncle's wife father's older brother's wife 伯母 baak3 mou5 bo2 mu3 伯娘,
大娘
baak3 neung4,
daai6 neung4
bo2 niang2,
da4 niang2
 
paternal younger uncle father's younger brother 叔父 suk1 fu6 shu1 fu6 叔,
叔叔
suk1,
suk1 suk1
shu1,
shu1 shu1
paternal younger uncle's wife father's younger brother's wife 嬸母 sam2 mou5 shen3 mu3 嬸,
嬸子
sam2,
sam2 ji2
shen2,
shen3 zi3
 
paternal aunt father's sister 姑母 gu1 mou5 gu1 mu3 姑媽 gu1 ma1 gu1 ma1
paternal aunt's husband father's sister's husband 姑夫,
姑丈
gu1 fu1,
gu1 jeung6
gu1 fu1,
gu1 zhang4
     
 
paternal older aunt father's older sister 姑媽,
gu1 ma1,
gu1
gu1 ma1,
gu1
same    
paternal older aunt's husband father's older sister's husband 姑丈,
姑夫
gu1 jeung6,
gu1 fu1
gu1 zhang4,
gu1 fu1
same     
 
paternal younger aunt father's younger sister 姑姐,
gu1 je2,
gu1
gu1 jie3,
gu1
same    
paternal younger aunt's husband father's younger sister's husband 姑丈,
姑夫
gu1 jeung6,
gu1 fu1
gu1 zhang4,
gu1 fu1
same    
 
mother   母親 mou5 chan1 mu3 qin1 媽媽 ma1 ma1 ma1 ma1
 
maternal uncle mother's brother 舅父 kau5 fu6 jiu4 fu4 舅舅 kau5 kau5 jiu4 jiu4
maternal uncle's wife mother's brother's wife 舅母 kau5 mou5 jiu4 mu3 妗子
kam5 ji2
jin4 zi3
maternal elder aunt mother's elder sister 姨母 yi4 mou5 yi2 mu3 姨媽 yi4 ma1 yi2 ma1
maternal elder aunt's husband mother's elder sister's husband; 姨夫 yi4 fu1 yi2 fu1 姨丈 yi4 jeung6 yi2 zhang4
 
maternal younger aunt mother's younger sister yi4 yi2 same    
maternal younger aunt's husband mother's younger sister's husband; 姨丈 yi4 jeung6 yi2 zhang4 same    
 
Your Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
Siblings   同胞兄妹 tung4 baau1 hing1mui6 tong2 bao1 xiong1 mei4      
 
older brother   長兄 jeung2 hing1 zhang3 xiong1 哥哥 go1 go1 ge1 ge1
elder brother's wife   sou2 sou3 嫂子 sou2 ji2 sou3 zi3
 
younger brother   幼弟 yau3 dai6 you4 di4 弟弟 dai6 dai6 di4 di4
younger brother's wife   弟婦 dai6 fu5 di4 fu4 弟妹 dai6 mui6 di4 mei4
 
brother's wife         妯娌 juk6 lei5 zhou2 li3
 
elder sister   長姊 jeung2 ji2 zhang3 zi3 家姐,
姐姐
ga1 je2,
je2 je2
jia1 jie3,
jie3 jie3
elder sister's husband   姊夫 ji2 fu1 zi3 fu1 姐夫 je2 fu1 jia1 fu1
 
younger sister   幼妹 yau3 mui6 you4 mei4 妹妹 mui6 mui6 mei4 mei4
younger sister's husband   妹夫 mui6 fu1 mei4 fu1      
 
paternal male cousin father's brother's son 堂兄弟 tong4 hing1 dai6 tang2 xiong1 di4      
 
paternal elder male cousin father's brother's son who is older than you 堂兄 tong4 hing1 tang2 xiong1 哥哥 go1 go1 ge1 ge1
paternal elder male cousin's wife father's brother's son's wife 堂嫂 tong4 sou2 tang2 sou3 嫂子,
sou2 ji2,
sou2
sou3 zi3,
sou3
 
paternal younger male cousin father's brother's son who is younger than you 堂弟 tong4 dai6 tang2 di4 弟弟 dai6 dai6 di4 di4
paternal younger male cousin's wife father's brother's son's wife 堂弟婦 tong4 dai6 fu5 tang2 di4 fu4 弟婦 dai6 fu5 di4 fu4
 
paternal female cousin father's brother's daughters 堂姊妹 tong4 ji2 mui6 tang2 zi3 mei4      
 
paternal elder female cousin father's brother's daughter who older is than you 堂家姐 tong4 ga1 je2 tang2 jia1 jie3 家姐,
姐姐
ga1 je2,
je2 je2
jia1 jie3,
jie3 jie3
paternal elder female cousin's husband father's brother's daughter's husband 堂姐夫 tong4 je2 fu1 tang2 jia1 fu1 姐夫 je2 fu1 jia1 fu1
 
paternal younger female cousin father's brother's daughter who is younger than you 堂妹 tong4 mui6 tang2 mei4 妹妹 mui6 mui6 mei4 mei4
paternal younger female cousin's husband father's brother's daughter's husband 堂妹夫 tong4 mui6 fu1 tang2 mei4 fu1 妹夫 mui6 fu1 mei4 fu1
 
paternal male cousin
OR
father's sisters's son 表兄弟 biu2 hing1 dai6 biao3 xiong1 di4 same    
maternal male cousin mother's siblings' son
 
paternal elder male cousin
OR
father's sister's son who is older than you 表哥 biu2 go1 biao3 ge1 same    
maternal elder male cousin mother's siblings' son who is older than you
paternal elder male cousin's wife
OR
father's sister's son's wife 表嫂 biu2 sou2 biao3 sao3 same    
maternal elder male cousin's wife mother's siblings' son's wife
 
paternal younger male cousin
OR
father's sister's son who is younger than you 表弟 biu2 dai6 biao3 di4 same    
maternal younger male cousin mother's siblings' son who is younger than you
paternal younger male cousin's wife
OR
father's sister's son's wife 表夫 biu2 fu5 biao3 fu4 same    
maternal younger male cousin's wife or mother's siblings' son's wife
 
paternal female cousin
OR
father's sister's daughters 表姊妹 biu2 ji2 mui6 biao3 zi3 mei4  same    
maternal female cousin mother's siblings' daughters
 
paternal elder female cousin
OR
father's sister's daughter who is older than you 表姐 biu2 je2 biao3 jie3 same    
maternal elder female cousin mother's siblings' daughter who is older than you
paternal elder female cousin's husband
OR
father's sister's daughter's husband 表姐夫 biu2 je2 fu1 biao3 jie3 fu1 same    
maternal elder female cousin's husband mother's siblings' daughter's husband
 
paternal younger female cousin
OR
father's sister's daughter who is younger than you 表妹 biu2 mui6 biao3 mei4 same    
maternal younger female cousin mother's siblings' daughter who is younger than you
paternal younger female cousin's husband
OR
father's sister's daughter's husband 表妹夫 biu2 mui6 fu1 biao3 mei4 fu1 same    
maternal younger female cousin's husband mother's siblings' daughter's husband
 
Children Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
son   兒(儿)子 yi4 er2 jai2 zai3
son's wife   媳婦 sik1 fu5 xi2 fu4 新抱 san1 pou5 xin1 bao4
 
daughter   女兒(儿) neui5 yi4 nu3 er2 neui5 nu3
daughter's husband   女婿 neui5 sai3 nu3 xu4 same    
 
nephew brother's son 姪子 jat6 ji2 zhi2 zi3 姪仔 jat6 jai2 zhi2 zai3
nephew's wife brother's son's wife 姪媳婦 jat6 sik1 fu5 zhi2 xi2 fu4 same    
 
niece brother's daughter 姪女 jat6 neui5 zhi2 nu3 same    
niece's husband brother's daughter's husband 姪女婿 jat6 neui5 sai3 zhi2 nu3 xu4 same    
 
nephew sister's son (speaker is male) 外甥 ngoi6 sang1 wai4 sheng1 外甥仔 ngoi6 sang1 jai2 wai4 sheng1 zai3
nephew's wife sister's son's wife 外甥媳婦 ngoi6 sang1 sik1 fu5 wai4 sheng1 xi2 fu4 same    
 
niece sister's daughter (speaker is male) 外甥女 ngoi6 sang1 neui5 wai4 sheng1 nu3 same    
niece's husband sister's daughter's husband 外甥女婿 ngoi6 sang1 neui5 sai3 wai4 sheng1 nu3 xu4 same    
 
nephew sister's son (speaker is female) 姨甥 yi4 sang1 yi2 sheng1 姨甥仔 yi4 sang1 jai2 yi2 sheng1 zai3
nephew's wife sister's son's wife 姨甥媳婦 yi4 sang1 sik1 fu5 yi2 sheng1 xi2 fu4 same    
 
niece sister's daughter
(speaker is female)
姨甥女 yi4 sang1 neui5 yi2 sheng1 nu3 same    
niece's husband sister's daughter's husband 姨甥女婿 yi4 sang1 neui5 sai3 yi2 sheng1 nu3 xu4 same    
 
Grandchildren Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
grandson son's son 孫子 syun1 ji2 sun1 zi3 內孫仔 noi6 syun1 jai2 nei4 sun1 zai3
grandson's wife son's son's wife 孫媳婦 syun1 sik1 fu1 sun1 xi2 fu1 same    
 
granddaughter son's daughter 孫女 syun1 neui5 sun1 nu3 內孫女 noi6 syun1 neui5 nei4 sun1 nu3
granddaughter's
husband
son's daughter's husband 孫女婿 syun1 neui5 sai3 sun1 nu3 xu4 same    
 
grandson daughter's son 外孫 ngoi6 syun1 wai4 sun1 外孫仔 ngoi6 syun1 jai2 wai4 sun1 zai3
 
granddaughter daughter's daughter 外孫女 ngoi6 syun1 neui5 wai4 sun1 nu3 same    
 
grandnephew brother's son's son 姪孫 jat6 syun1 zhi2 sun1  姪孫 jat6 syun1 jai2 zhi2 sun1 zai3
 
grandniece brother's son's daughter 姪孫女 jat6 syun1 neui5 zhi2 sun1 nu3 same    
 
Great-grandchildren Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
great-
grandchildren
children's children's children 曾孫 jang1 syun1 zeng1 sun1 same    
 
great-
grandson
children's children's son 曾內孫仔 jang1 noi6 syun1 jai2 zeng1 nei4 sun1 zai3 曾孫 jang1 syun1 zeng1 sun1
 
great-
granddaughter
children's children's daughter 曾內孫女 jang1 noi6 syun1 neui5 zeng1 nei4 sun1 nu3 曾孫女 jang1 syun1 neui5 zeng1 nei4 sun1 nu3
 
Great-great-grandchildren Generation
relationship detail formal Cantonese Mandarin informal Cantonese Mandarin
Great-great-
grandchildren
children's children's children's children's 玄孫 yun4 syun1 xuan2 sun1 same